Social Return

Als innovatieve ondernemer bent u bezig met nu en met de toekomst. Daarom draagt u bij aan bijvoorbeeld klimaatneutraliteit en inclusiviteit. Gemeente Hoeksche Waard stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarom stelt de gemeente sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Dit noemen we Social Return. Voorheen werd dit ook wel Social Return on Investment (SROI) genoemd.

Wat is Social Return?

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden in de inkoop- en aanbestedingstrajecten ten behoeve van het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden de gemeente stelt bij haar inkoop en aanbestedingen de eis dat de partners werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meestal is dit in de vorm van het aanbieden van werk- en/of werkervaringsplaatsen aan mensen uit Social Return doelgroepen zoals herintreders, Wajong of langdurig werklozen; maar ook 50+-ers en BBL- en BOL leerlingen.  

Waarom Social Return?

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving. Dat betekent ook dat zoveel mogelijk inwoners naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt. Want mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. Daarom richten we ons op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt én op het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt tot kwetsbare inwoners. Social Return biedt ook kansen voor u als werkgever. U komt in aanraking met onbenut potentieel en kunt nieuw en uniek talent werven. Daarnaast biedt Social Return nieuwe zakelijke kansen en een onderscheidende profilering bij aanbestedingen.

Geen enkel bedrijf is verplicht om aan Social Return te doen. Echter, vaak wordt Social Return toegepast in de vorm van een prestatie-eis (ook wel contract-eis genoemd) in de samenwerkingscontracten met de gemeente. De Social Return-verplichting wordt dan in het contract opgenomen, zodat duidelijk is voor de opdrachtnemer dat deze uitgevoerd dient te worden. Op dat moment is het wel verplicht.

De Social Return voorwaarde wordt toegepast in gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten vanaf € 50.000,- euro exclusief BTW. Na gunning wordt het bedrag inzichtelijk dat besteed dient te worden aan SROI. Dit bedrag is een percentage dat vastgesteld wordt op basis van de contractwaarde. Nadat de opdracht is gegund, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de verantwoording daarover richting de gemeente. Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van het WIZZR contractmanagementsysteem.

Gemeente Hoeksche Waard valt onder de arbeidsmarktregio Rijnmond en hanteert de ‘Spelregels Social Return’. Idealiter biedt u duurzaam betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar werk. Wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is, dus de mogelijkheid bestaat ook voor u als werkgever om indirect de afstand te verkleinen.

Denk hierbij aan:

  • Investeer in scholing of ontwikkelingstrajecten bij HWwerkt! of in bij u werkzame social-return werknemers.
  • Een gastcollege of training om uw kennis, expertise of middelen te delen;
  • Workshops of trainingen geven aan werkzoekenden;
  • Beschikbaar stellen van een (snuffel)stage- of leerwerkplek;
  • Sociaal inkopen. Het afnemen van bijvoorbeeld producten en/of diensten van erkende sociaal ondernemers óf het werkbedrijf van HWwerkt!

De invulling van Social Return is daarom bijna altijd maatwerk.

Gemeente Hoeksche Waard ondersteunt en denkt met u mee over de meest efficiënte manier waarop uw onderneming het beste invulling kan geven aan Social Return. We kijken met u naar de manier die beste past bij uw bedrijfsvoering. Daarbij mogen Social Return activiteiten in opdracht worden uitgevoerd, maar ook binnen uw bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer óf toeleverancier (u blijft wel hoofdverantwoordelijke). Kortom, onze adviseur SROI denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

Is de opdracht of aanbesteding definitief aan u gegund? Gefeliciteerd! U krijgt dan als opdrachtnemer de gelegenheid om binnen 7 kalenderdagen contact op te nemen voor uw plan van aanpak. Gezamenlijk borgen we de samenwerking en de acties voor de looptijd van het contract. Om te borgen dat de SROI-verplichting 100% wordt behaald legt u dit vast in het WIZZR contractmanagementsysteem. Dit systeem zorgt er te allen tijde voor dat we in staat zijn om de Social Return afspraken te managen.

U kunt contact opnemen met onze adviseer SROI, het telefoonnummer en mailadres vindt u op onze contactpagina. Kijk voor meer informatie op de website van het Werkgeversservicepunt Rijnmond.