Pagina opties

Groter

Subsidies & regelingen

Bent u als werkgever van plan om iemand via HW werkt! in dienst te nemen? Of wilt u als werkzoekende weten welke subsidies en regelingen er zijn voor uw nieuwe werkgever? We hebben voor u een overzicht gemaakt.

Proefplaatsing

Een proefplaatsing is om te ontdekken of iemand werkelijk geschikt is voor de funtie en past binnen het bedrijf. Een proefplaatsing kan maximaal 2 maanden duren. Een voorwaarde voor werkgevers hierbij is wel dat u aansluitend op de proefplaatsing de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.

Loonkostensubsidie (gemeentelijke regeling)

Een werkgever kan loonkostensubsidie ontvangen, als hij iemand in dienst neemt met een uitkering van de gemeente. De loonkostensubsidie bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon. Bij een contract van 12 maanden ontvangt de werkgever 6 maanden loonkostensubsidie, bij een contract van 6 maanden is dat 3 maanden loonkostensubsidie. Aan het verkrijgen van loonkostensubsidie gemeentelijke regeling zijn voorwaarden verbonden:

  • de beoogde werknemer is 12 maanden of langer werkeloos is en heeft geen inkomsten uit arbeid ontvangen, óf
  • is 50 jaar of ouder, óf
  • is gedeeltelijk arbeidsbelemmerd, óf
  • is jonger dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie

Loonkostensubsidie (Participatiewet)

Deze loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om: 

  • oudere werknemers met een uitkering; 
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • werknemers met een arbeidsbeperking. 

Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. De werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over loonkostenvoordeel.

Jobcoaching

Sommige mensen met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding op de werkvloer nodig. Een werkgever kan voor deze werknemers jobcoaching aanvragen. De jobcoach begeleidt de nieuwe werknemer bij de plaatsing, het inwerken en in de periode daarna voor maximaal twee jaar. Ook adviseert de jobcoach de werkgever en de werknemer hoe met elkaar om te gaan. Wanneer blijkt dat jobcoaching noodzakelijk is, zorgen wij in overleg dat dit wordt geregeld. De werkgever hoeft niet voor de jobcoach te betalen, dat doen wij. Zo zorgen we samen voor een duurzame plaatsing.

No-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die geldt voor werkgevers als zij een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dit houdt in dat de werkgever:

  • een Ziektewet-uitkering voor de werknemer kan krijgen als deze ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als de werkgever een beroep moet doen op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor de werknemer.

De no-riskpolis begint direct zodra de werknemer in dienst treedt. De werkgever hoeft hier niets voor te doen. De polis duurt maximaal 5 jaar. In bijzondere situaties verlengt UWV de periode met nog eens 5 jaar. Op de website van het UWV leest u meer over de no-risk polis.

Neem contact met ons op